POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest IQ-INSTAL Piotr Rutkowski,

NIP 5311670018

zwana w niniejszym dokumencie jako „Administrator”.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”;

3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do Administratora.

Dane kontaktowe Administratora:

IQ-INSTAL Piotr Rutkowski

adres: ul. Stanisławów 63a, 05-155 Leoncin

NIP 5311670018

kontakt mailowy: rodo@iq-instal.pl

4. Kontakt za pośrednictwem pozostawionego na stronie internetowej adresu e-mail

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu skontaktowania się z Państwem w odpowiedzi na pozostawiony na stronie adres e-mail w zakładce Kontakt.

Administrator prowadzi korespondencję za pośrednictwem e-mail z osobami, które pozostawiły adres e-mail na stronie internetowej.

Dane osobowe osób, które wypełniły pole do kontaktu pozostawiając na stronie adres e-mail, przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, dalszego prowadzenia korespondencji oraz ewentualnego przedstawienia oferty w obszarze objętym tematem prowadzonych rozmów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach prowadzonej korespondencji stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody tej stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować następujące dane osobowe osoby, która udostępniła je bezpośrednio do Administratora, przede wszystkim:

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:

NA CZYM POLEGAJĄ UPRAWNIENIA?

Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (zostanie Państwu dostarczona kopia danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo o ich udostępnienie, za co może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),

Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),

Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO – w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator wykaże istnienie:

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane. Wcześniej rekomendujemy jednak podjęcie korespondencji pod adres e-mail Administratora, który wskazaliśmy Państwu powyżej.

8. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla którego są one gromadzone, tj przez następujące okresy:

Informujemy, iż Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

Administrator w przyszłości może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu (np. ewentualnej windykacji roszczeń).

Administrator nie będzie też uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.

9. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz poufność.

10. Informacje dotyczące plików cookies:

  1. Informujemy, iż Administrator przechowuje pliki cookies.
  2. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.
  3. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
  4. Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.
  5. Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze sklepu oraz naszej strony, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości sklepu i strony internetowej, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

Osoba odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub stronę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze sklepu i innych witryn internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki lub aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Do tego procesu odwołujemy do odpowiedniej treści w ramach niniejszej Polityki Prywatności.

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze sklepu, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian domniemywa się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę internetową.

11. Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu.